Temos struktūra

 • Bendra informacija  Virtualioji mokymosi aplinka MOODLE profesinių mokymo institucijoms pagal projektą Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra NR. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001"

 • Administratoriui. Vadovas ir aktuali informacija

  Virtualios mokymosi aplinkos administratorius:
  • sukuria mokomųjų dalykų kursų struktūrą;
  • suteikia mokytojui ir mokiniams jungimosi prieigą prie virtualios mokymosi aplinkos;
  • apmoko mokinius prisijungti ir dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje, stebi jų pasiekimus, lankomumą;
  • prižiūri ir administruoja virtualią mokymo(si) aplinką ir jos naudotojus;
  • konsultuoja mokytojus virtualios mokymosi aplinkos vartojimo klausimais, sprendžia iškilusias technines problemas.
 • Dėstytojui. Vadovas ir aktuali informacija

  Dėstytojai/Mokytojai:

  • rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis, dalyko programomis bei metodinėmis rekomendacijomis ir patalpina virtualioje mokymosi aplinkoje;
  • tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualioje mokymosi aplinkoje, elektroniniu paštu ar gautus tiesiogiai;
  • vertinimus už darbus, pateiktus virtualioje mokymosi aplinkoje ar atliktus stacionarių konsultacijų metu, surašo elektroniniame dienyne, dienynas pildomas vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka.